Primera etapa

  •  Filla del matrimoni Ramon Montal Batleri i Vicenta Fornés Pla. Ambdós eren vidus: en Ramon tenia 4 fills del matrimoni anterior, però na Vicenta no en tenia. Del seu matrimoni nasqueren 5 fills, Paula era la gran. Tots plegats compartien una mateixa llar al carrer de la Perera, fins que a l’any 1809, quan Paula tenia 10 anys, va morir el pare de manera sobtada. Això va comportar un canvi radical en l’estructura familiar viscuda fins el moment.
  •   Ramon Montal era corder d’ofici i Vicenta treballava en les tasques pròpies de la llar. Tot fa pensar que es tractava d’una família senzilla en recursos econòmics. Paula aprengué a compaginar els jocs infantils amb la cura dels seus germans, en aprendre costura, a llegir, a comptar i escriure i a elaborar “puntes de coixí”.  
  •   En morir el seu pare, Paula començà a treballar com a puntaire com a mitjà d’ingressos per ajudar la mare a tirar la família endavant. 
  •  Formaven una llar profundament cristiana. Paula fou batejada a la Parròquia de Santa Maria de l’Assumpció d’Arenys de Mar el mateix dia del seu naixement i rebé la Confirmació el dia 4 de juny de 1803. Seguint l’exemple familiar, Paula fou una persona compromesa en les tasques de l’església del moment i va ser catequista d’infants i joves, preludi del que seria la seva vocació educadora. 
  •   Fou una etapa difícil, no solament per les circumstàncies familiars abans esmentades, sinó també per la situació socio-política del moment: període que es correspongué amb la guerra de la Independència i el regnat de Ferran VII.